Terms of Services

Všeobecné obchodní podmínky a ujednání


1. Rozsah úpravy


Právní vztahy mezi společností společností Space Orange s.r.o., se sídlem Praha 4, Družnosti 1345/6, PSČ 14000, IČ: 06376576, vedenou u Městského soudu v Praze,

sp. zn.: C 281204 (dále též jen jako „SO“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „Klient“) při poskytování reklamních a grafických služeb a produktů

v médiích a na internetu se řídí právem ČR, zejména ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“) a těmito

Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ. Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy

a objednávky díla uzavřené mezi SO a Klientem, a tudíž jsou, neboli se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, objednávky, či ústní dohody a určují část

jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu vztahů SO a Klienta podle smlouvy. Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před VOP.

Klient je podnikatelem a sjednává tyto VOP a jimi řízené smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Za reklamní a grafické služby a produkty se považuje zejména

výroba reklamních kampaní a jejich komponent, zajištění rezervace rozhlasového a televizního reklamního času a zajištění rezervace reklamního prostoru na internetu

a venkovních reklamních nosičích, bez ohledu na dohodnutý způsob úhrady ceny tohoto plnění. Klient výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že cena každého výše

zmíněného plnění je sjednána jako cena za rezervaci výrobního času (man day) a dodání specifikace nebo obsahu reklamy, podkladů pro její výrobu či zadání, informací.2. Uzavření smlouvy

Smlouvu lze uzavřít písemně, pomocí objednávky emailem, či ústně. SO může nabídku odvolat i ve lhůtě její závaznosti. Smlouva je na základě nabídky uzavřena pokud Klient objednávku řádně potvrdí a doručí SO v době závaznosti nabídky, později pak případně za podmínek dle § 1743 OZ. Uzavřením smlouvy vzniká povinnost SO poskytnout sjednané reklamní, či produktové plnění a povinnost Klienta zaplatit za to SO dohodnutým způsobem sjednanou cenu. Uzavřením smlouvy současně Klient vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení SO formou e - mailu. Tento souhlas může Klient kdykoliv odvolat. Případné vady poskytnutého reklamního plnění odstraní SO přednostně poskytnutím náhradního plnění téhož druhu.


3. Změna, zrušení smlouvy

Klient je oprávněn zrušit smlouvu uzavřenou výlučně na základě nabídky zaplacením odstupného. Smlouva se v takovém případě zrušuje od doby svého uzavření, když Klient oznámí SO písemně, že svého práva využívá a zaplatí odstupné ve výši 50 % dohodnuté ceny při zrušení více než 7 dny před plánovaným prvním dodáním reklamy/produktu, nebo 80 % dohodnuté ceny při zrušení 7 dní a méně před plánovaným prvním dodáním reklamy/produktu. Oprávnění ke zrušení smlouvy zaplacením odstupného nemá Klient, pokud již SO započala s výrobou reklamy/produktu nebo umístila reklamu/produkt v souladu se smlouvou. Jakákoliv jiná změna smlouvy, nebo změna jiné smlouvy je možná pouze na základě dohody SO a Klienta, a to pouze písemně, jiná než písemná forma se vylučuje.


4. Cena

Cena za reklamní plnění je stanovena na základě odhadu SO v návaznosti na náročnost (man day) a specifikaci reklamy/produktu. K výsledné ceně není připočítávána daň z přidané hodnoty. SO je oprávněna kdykoliv provést změnu rozpočtu a to pouze na základě rozšíření dílčích kroků, vedoucích k vyhotovení objednaného díla. Taková změna je účinná ode dne jejího schválení Klientem. Cena speciální operace je stanovována individuálně, přičemž při jejím stanovení se vychází z platných hodinových sazeb.


5. Práva a povinnosti smluvních stran

Není – li ve smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí, že obsah reklamy/produktu zajistí Klient. V takovém případě je Klient povinen prostřednictvím emailu nebo na běžném datovém nosiči dodat SO obsah pro vytvoření reklamy/produktu, vždy nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího den plánovaného zahájení prací na výrobě reklamy, v dostatečné technické kvalitě. Není – li dohodnuto jinak, je Klient povinen dodat grafické materiály v jejich původní kvalitě, vektorové obrazy ve formátu EPS, AI, PDF, či SVG, bitmapové obrazy bez průhlednosti ve formátech TIFF, JPG, či PNG a formáty s průhledností ve formátu PNG 24bit, zvukové nahrávky ve zvukovém formátu MP3 nebo AAC s parametry nejméně Sample rate 44,1kHz, datový tok 128000b/s-stereo, nebo ve zvukovém formátu *.WAV s parametry nejméně Sample rate 44,1kHz, 16bit PCM – stereo, nebo vyššími. Video reklamu je Klient povinen dodat ve formátu dohodnutém při uzavření smlouvy.

Pokud publikaci reklamy zajišťuje SO, činí tak na základě samostatné smlouvy uzavřené s Klientem. Ve lhůtě pro dodání obsahu reklamy, resp. podkladů pro její výrobu je Klient povinen ke každé reklamě dodat SO veškeré potřebné informace o pro posouzení právní přípustnosti reklamy.

Ke každému vlastnímu rozhlasovému a video reklamnímu spotu je Klient současně povinen dodat podepsaný tzv. "rodný list", který musí obsahovat název hudebního a popřípadě i vizuálního díla užitého ve spotu, jméno jeho autora, jméno autora zhudebněného textu, stopáž hudebního díla a všechny další podstatné informace pro jeho užití. V případě prodlení Klienta s dodáním rodného listu spotu je SO oprávněna odepřít jeho další zpracování a vysílání. V případě, že Klient uvede v rodném listu spotu nesprávné nebo neúplné informace, zavazuje zaplatit SO smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku SO na náhradu škody v plné výši. Totéž platí i pro internetovou reklamu s hudební, či obrazovou složkou.

Za obsah reklamy odpovídá Klient. SO je oprávněna odepřít výrobu, odvysílání, umístění či provedení reklamy, která je v rozporu se zákonem, reklamy, o níž Klient neposkytl informace v potřebném rozsahu, reklamy, která by mohla poškodit dobrou pověst AR nebo třetích osob a reklamy v nedostatečné technické kvalitě. Klient je povinen vypořádat veškerá práva třetích osob k obsahu jím dodané reklamy (reklamního spotu). Uzavřením smlouvy Klient prohlašuje, že veškerá práva třetích osob jsou zcela vypořádána. Klient odpovídá SO za škody jí vzniklé nesplněním této povinnosti a nepravdivostí tohoto prohlášení.


6. Platební podmínky, Předmět plnění, slevy a sankce

a) Předmět plnění (jinak také „dílo“) a všechny jeho součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny a příslušenství ve vlastnictví dodavatele. Právo na zaplacení ceny díla vzniká i částečným provedením díla. Odběratel je povinen zaplatit cenu díla ve lhůtě splatnosti, jejíž běh počíná datem vystavení faktury. U bezhotovostního převodu se za den splnění považuje den připsání na účet.


b) Záloha uhrazená odběratelem bude započítána na úhradu ceny díla. Dodavatel si však vyhrazuje právo, tuto jednostranně započíst i na jiné pohledávky evidované za odběratelem, které se staly způsobilými k započtení. Započtení se tak považuje za provedené v den, kdy oznámení o něm bylo doručeno odběrateli.


c) Byla-li stanovena sleva z ceny dodávky, má se za to, že sleva byla sjednána pod ztrátou výhody slevy, nedodrží-li odběratel lhůtu splatnosti. Dodavatel není povinen se ztráty slevy dovolat, ale tato nastává automaticky uplynutím stanovené lhůty splatnosti.


d) Byla-li sjednána úhrada ve splátkách, má se za to, že nezaplacením jedné ze splátek nastává splatnost celého dluhu. Dodavatel není povinen se splatnosti dluhu dovolat, ale tato nastává automaticky uplynutím stanovené lhůty splatnosti.


e) Pro posouzení důvodu plnění, pokud není odběratelem výslovně určen účel platby, se použije ustanovení § 1932 odst. 1 OZ.


f) Důvodem pro neuhrazení ceny plnění není situace, kdy předmět plnění odběratel využil jen částečně, anebo nevyužil vůbec. Strany sjednávají, že bez souhlasu dodavatele není odběratel oprávněn umožnit užití díla třetí osobou za úplatu a vydávat dílo dodavatele za dílo jiného subjektu. Odběratel je povinen nahradit dodavateli v plném rozsahu případné škody, které by v případě porušení této povinnosti vznikly.


g) Pro případ porušení smluvních povinností v ujednaných lhůtách, zejména peněžitých závazků odběratele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové částky plnění až do jejího úplného uhrazení i bez ohledu na to, zda dojde k odstoupení od smlouvy. Ve smyslu platné právní úpravy smluvní pokuty jako prostředku zajišťovacího neztrácí dodavatel zaplacením smluvní pokuty právo nárokovat si případnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


h) Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě.


i) Jsou-li faktury vystaveny v elektronické podobě, neobsahují originální podpisy, avšak splňují veškeré zákonem stanovené náležitosti.


7. Ostatní ujednání

Klient přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 OZ; Klient nemůže uplatňovat práva uvedená v § 1765 odst.1 OZ.


8. Účinnost

VOP nabývají účinnosti dnem 31. 1. 2017 1. Rozsah úpravy

Právní vztahy mezi společností společností Space Orange s.r.o., se sídlem Praha 4, Družnosti 1345/6, PSČ 14000, IČ: 06376576, vedenou u

Let’s make awesome things, together.


Tell us about your project.